Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac
 • Rekreačný príspevok (poukaz) a športový príspevok na dieťa v roku 2022

  Za akých podmienok a v akej výške má zamestnanec v roku 2022 nárok na rekreačný poukaz alebo na športový príspevok na dieťa, to všetko vám počas 2 hodín zrekapituluje Júlia Pšenková. Z pohľadu zamestnávateľa vám priblíži povinné údaje žiadostí, oprávnené výdavky, spôsob úhrady, ako aj administratívne náležitosti.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail
 • Odpisovanie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska v roku 2022

  V nadväznosti na legislatívne zmeny v odpisoch platné pre rok 2022 pre vás pripravujeme s Ing. Balážom školenie, vďaka ktorému budete mať plnú kontrolu nad správnym účtovaním dlhodobého majetku a uplatňovaním daňových výdavkov vo vašej spoločnosti.

  84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

  Detail
 • Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2022

  V obsahu šiesteho vydania nájdete bližšie rozobrané tieto témy - cestovné náhrady SZČO, najčastejšie chyby a omyly v pracovnom práve, II. Časť, zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1. júna 2022, novinky v pravidlách na zaisťovanie BOZP a iné.
  Viac informácií prinášame v obsahu nižšie.

  12,60 € s DPH 10,50 € bez DPH

  Detail
 • Dane a účtovníctvo 7/2022

  V siedmom čísle Dane a účtovníctvo nájdete prehľad v týchto témach - neziskové organizácie a ich povinnosti podľa zákona o dani z príjmov, špecifické oblasti podnikania živnostníkov a SZČO II, odpočet daňovej straty daňovníka, ktorý nie je mikrodaňovníkom, hodnotenie daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti od 1. 1. 2022, zvýšenie dane z nehnuteľností za neudržiavané stavby a iné. Viac zaujímavých tém už nájdete v obsahu nižšie.

  14,93 € s DPH 12,44 € bez DPH

  Detail
 • Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Zákon o riešení hroziaceho úpadku

  Podľa právneho stavu k 30. 5. 2022 (Úplné znenia zákonov 18/2022).

  14,20 € s DPH 11,83 € bez DPH

  Detail
 • Základná finančná kontrola s novelizáciou k právnemu stavu k 1.3.2022

  Zámerom publikácie je pomôcť zamestnancom zodpovedným za výkon základnej finančnej kontroly, ponúknuť im praktické vzory či upozorniť na nedostatky z aplikačnej praxe. Bližšie sa autor venuje formálnym a vecným náležitostiam výkonu základnej finančnej kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti a zriaďovateľov s ohľadom na prax aplikovanú do každodenného chodu subjektu verejnej správy.

  18,96 € s DPH 15,80 € bez DPH

  Detail

Zľavnené produkty

Viac
 • Ťahák na úspech nájdeš vo svojej ruke

  Najnovšia motivačná kniha Ťahák na úspech je treťou z cyklu motivačných kníh Juraja Málika. Je krátka, výstižná a princípy v nej sú názorné a ľahko zapamätateľné. Systém Ruky – ťaháku na osobný rast, šťastie a úspech – je založený na praktických skúsenostiach autora knihy.

  9,90 € 8,91 € s DPH 9,00 € 8,10 € bez DPH

  Detail
 • Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k pohľadávkam

  Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zastavuje účtovná závierka, zohľadňuje predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú majetku a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Zníženie hodnoty majetku sa musí zohľadniť vždy bez ohľadu na to, či výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie je zisk alebo strata. Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a oprávok.

  3,99 € 2,25 € s DPH 3,33 € 1,88 € bez DPH

  Detail
 • Príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy zamestnancom

  Od 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá priniesla zamestnávateľom novú povinnosť. Zamestnávatelia, budú za určených podmienok a vo výške 55 % z vynaložených nákladov (max. 275 eur) poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancom (a môžu sa rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytnú prostredníctvom rekreačného poukazu). Príspevok na rekreáciu zamestnancom bude daňovo zvýhodnený.

  11,20 € 7,25 € s DPH 9,33 € 6,04 € bez DPH

  Detail

Odporúčame

Viac
 • Občiansky zákonník - veľký komentár

  Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny v legislatíve, ale reaguje na všetky zmeny v judikatúre a aplikačnej praxi.

  80,30 € 64,99 € s DPH 73,00 € 59,08 € bez DPH

  Detail
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF

  Prinášame vám novú praktickú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva pre účtovné obdobie roka 2022. Je určená podnikateľom – fyzickým osobám, ktorí pri zisťovaní základu dane a následne svojej daňovej povinnosti uplatňujú skutočne preukázané výdavky z riadne vedeného jednoduchého účtovníctva a sú teda účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve.

  16,79 € s DPH 13,99 € bez DPH

  Detail
 • Účtovné súvzťažnosti

  Prinášame vám už XXII. vydanie obľúbenej príručky Účtovné súvzťažnosti. Aktualizovaná publikácia pre rok 2022 obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v znení platnej legislatívy. Zareagovali sme na aktuálne otázky z praxe a do tabuliek sme doplnili napr. účtovanie finančného príspevku na stravovanie či nákladov na antigénové testovanie.
  V karte "Ukážka" máte k dispozícii i ukážku publikácie.

  25,40 € s DPH 21,17 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia

Viac
 • Benefity zamestnancov a oslobodenie nepeňažného plnenia vo svetle nového metodického pokynu FR SR

  Daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý na webinári zhrnie a objasní, ako zdaniť benefity poskytované zamestnancom, a to podľa usmernenia, ktoré vydalo Finančné riaditeľstvo SR z dôvodu nesprávnej interpretácie § 5 ods. 7 písm. o) ZDP. Na základe praxe z uplynulých dní vás lektor upozorní na najčastejšie chyby pri uplatňovaní nového ustanovenia o oslobodení nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi (v úhrnnej sume najviac 500 €) a odpovie na vaše prípadné otázky.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail
 • Zákazková výroba z účtovného hľadiska na praktických príkladoch

  Na odbornom webinári si ozrejmíte problematiku účtovania nákladov/výnosov/výsledku hospodárenia zo zákazkovej výroby. So skúsenou lektorkou Ing. Máriou Horváthovou si prejdete aj modelové príklady a najčastejšie spojené otázky k tejto téme za rok 2022.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail
 • Nové povinnosti hlavného kontrolóra mesta a obce od roku 2022

  Ste hlavným kontrolórom miest alebo obcí? Webinár s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, vás prevedie samotným výkonom a povinnosťami, ktoré boli upravené novelou v roku 2022. Je určený pre nových aj dlhoročných kontrolórov, ktorí spoznajú svoje kompetencie i to, ako vykonať kontrolu na základe požiadania starostom, zastupiteľstvom, poslancami či občanmi a pod. Ako bonus získate spracované zásady kontrolnej činnosti a vzorové smernice. Počas celého webinára sa môžete pýtať a konzultovať vlastné kontrolné zistenia či nezrovnalosti.

  60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

  Detail

Online produkty

Viac
 • Judikatúra krajských súdov k CMP (ONLINE verzia)

  Výber obsahuje rozhodnutia krajských súdov vydaných od 1. 7. 2016 až do roku 2019 s uvedením právnej vety a súvisiacich ustanovení Civilného mimosporového poriadku.
  Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

  25,80 € s DPH 21,50 € bez DPH

  Detail
 • Judikatúra k ochrane osobnosti (ONLINE verzia)

  Rozsiahly výber rozhodnutí k problematike ochrany osobnosti obsahuje až 170 rozhodnutí rozdelených podľa jednotlivých aspektov tejto problematiky. Obsahuje rozhodnutia súvisiace s definovaním podmienok neoprávnenosti zásahu do práva na ochranu osobnosti a k jeho rôznym formám. osobitne sú vyčlenené rozhodnutia k postmortálnej ochrane osobnosti, k ochrane osobnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, s trestným konaním aj s činnosťou štátnych orgánov. Zahŕňa tiež rozhodnutia ku konfliktu slobody prejavu a práva na informácie s právom na ochranu osobnosti.
  Po zakúpení máte možnosť vygenerovať si pdf diela s aktívnymi odkazmi na rozhodnutia.

  35,40 € s DPH 29,50 € bez DPH

  Detail
 • EPI Docs - ročný prístup

  EPI Docs je interaktívny online systém, ktorý rýchlo a jednoducho umožní užívateľovi vytvoriť konkrétny právny dokument (zmluvy, podania, návrhy, vyhlásenia a pod.). Stačí vyplniť údaje a dokument je o pár sekúnd pripravený na stiahnutie.

  214,80 € s DPH 179,00 € bez DPH

  Detail