Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac
 • Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023

  Využite príležitosť nahliadnuť spolu s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým na daňovú prax po novele zákona o DPH od 1. 1. 2023. Pod lupu sa nám dostanú registračné pravidlá pre zdaniteľnú osobu, právo odpočítať daň pre platiteľa, sadzby DPH, oprava základu dane, dovoz tovaru na súkromné účely a zavedenie úroku z omeškania, stavebné práce a prenos daňovej povinnosti, dodanie a nájom stavieb, daňové priznanie a platenie DPH, ako aj všetky ďalšie významné oblasti DPH, ktoré novela upravuje od 1. 1. 2023.

  108,00 € s DPH 90,00 € bez DPH

  Detail
 • Elektronická schránka a práca v nej – pre mestá, obce a školy

  Ste obcou alebo školou a potrebujete sa naučiť pracovať s elektronickou schránkou? Pod vedením lektorky Ing. Eriky Kusyovej vám prinášame niekoľko užitočných návodov. Dozviete sa, ako sa prihlásiť do elektronickej schránky, komu a ktoré elektronické úradné dokumenty môžete doručiť týmto spôsobom, ako si zapnúť notifikácie či vykonať iné nastavenia. Priamo na portáli slovensko.sk vám lektorka ukáže, ako na to.

  72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

  Detail
 • Povinnosti v odpadovom hospodárstve v roku 2023 – pre firmy

  Ste firmou a hľadáte overený výklad vašich povinností, ktoré máte ako držiteľ odpadu na rok 2023? Pozrite si náš webinár s Tomášom Schabjukom, ktorý už dlhé roky pomáha a radí firmám, ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Pomôže vám zorientovať sa v tom, aké odpady musia firmy riešiť, aký je rozdiel medzi odpadmi – obalmi a ako ich správne evidovať alebo ako treba skladovať odpady. Spoločne nahliadneme aj na blízku budúcnosť. Povieme si, kedy sa odpady začnú evidovať cez ISOH a ako sa zmení posielanie sprievodných listov NO.

  72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia

Viac
 • Cestovné náhrady v roku 2023

  S ohľadom na posledné legislatívne novinky vám na tomto webinári Ing. Vladimír Ozimý objasní, ako z pohľadu daňovníka postupovať pri poskytovaní cestovných náhrad v roku 2023.

  84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

  Detail
 • Prevod majetku z pohľadu DPH v roku 2023

  Ako na predaj majetku z pohľadu DPH v roku 2023? Celý tento proces od základu dane cez ocenenie predaja majetku, odpočítanie DPH až po zmeny od 1. 1. 2023 a ďalšie dôležité kroky, vám priblíži daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

  72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

  Detail
 • Z praxe kontrolóra – zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok územnej samosprávy v roku 2023

  Na webinári s kontrolórom Jozefom Sýkorom si osvojíte všetky nevyhnutné zručnosti, ktorými ako povinná osoba potrebujete disponovať pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v CRZ – dozviete sa, čo, kde a dokedy ste povinní uchovávať. Detailnejšie sa oboznámite s praktickou aplikáciou zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ďalej s výnimkami zo zverejňovania, s novými náležitosťami zmlúv od 31. 3. 2022, ako aj s nedostatkami, ktoré doposiaľ lektor objavil pri kontrolách. Napr. si povieme, aké sú najčastejšie chyby v súvislosti s ochranou údajov, na čo si dať pozor pri formálnych a časových náležitostiach a podobne. Do praxe si navyše „odnesiete“ praktické vzory a užitočné kontakty.

  72,00 € s DPH 60,00 € bez DPH

  Detail

ZĽAVA DŇA

Viac
 • Vnútorný mzdový predpis

  Vnútorný mzdový predpis sa vydáva v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom a v súlade s nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších.

  13,98 € 11,16 € s DPH 11,65 € 9,30 € bez DPH

  Detail
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní sociálnych služieb

  Mestské zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní sociálnych služieb (ďalej len „nariadenie“).

  12,96 € 10,32 € s DPH 10,80 € 8,60 € bez DPH

  Detail
 • Poznámky k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky (2022)

  Poznámky ako povinná súčasť účtovnej závierky veľkej účtovnej jednotky alebo subjektu verejného záujmu. Formulár spracovaný vo Worde alebo v Exceli. Zasielame Vám obe verzie (Word, Excel) a je už len na Vás, ktorá Vám bude vyhovovať viac.

  19,98 € 16,98 € s DPH 16,65 € 14,15 € bez DPH

  Detail
 • Výkon činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

  Smernica Výkon činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je interný predpis, ktorý stanovuje podmienky vykonávania činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v organizácii.

  14,19 € 11,34 € s DPH 11,83 € 9,45 € bez DPH

  Detail
 • Smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky – digitálne účtovníctvo

  Táto smernica o vedení účtovníctva účtovnej jednotky zohľadňuje a zakomponováva ustanovenia novely č. 456/2021 Z. z. účinnej od 1. 1. 2022 k vedeniu elektronických záznamov účtovníctva (tzv. digitalizácia účtovníctva). V bode č. 7 smernica podrobne popisuje a ustanovuje obeh jednotlivých druhov účtovných dokladov v účtovnej jednotke (došlé faktúry, odoslané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, zmluvy, objednávky, vyúčtovania cestovných náhrad, interné doklady, skladové príjemky a výdajky a pod.). Text vyznačený červenou farbou si účtovná jednotka prispôsobí a doplní podľa konkrétnych vlastných podmienok a pomerov v účtovnej jednotke.

  14,99 € 11,94 € s DPH 12,49 € 9,95 € bez DPH

  Detail
 • Používanie pripojenia WiFi - vzor smernice

  Účelom smernice je nastaviť základné bezpečnostné princípy v oblasti pripájania sa do WiFi siete v organizácii.
  Máte v rámci svojej organizácie nastavené bezpečnostné princípy pre pripájanie k WiFi sieťam? Môžu sa pripájať zamestnanci a návštevy aj so súkromnými zariadeniami? Tieto otázky môžete zvážiť pri úprave internej smernice pre túto oblasť s použitím nášho vzoru, súčasťou ktorého sú aj príklady bezpečnostných hrozieb.

  14,22 € 11,34 € s DPH 11,85 € 9,45 € bez DPH

  Detail

Obľúbené

Viac
 • Stavebný zákon – Veľký komentár, 2. aktualizované vydanie

  Predkladaný komentár čitateľovi poskytuje rozsiahlu judikatúru, ale aj odborné názory plynúce z dlhoročných skúseností autora komentára. Z hľadiska požiadavky na právny štát a vymožiteľnosť práva má práve prax stavebného práva veľký dlh voči spoločnosti a aj táto publikácia by mohla pomôcť túto situáciu riešiť.

  46,20 € s DPH 42,00 € bez DPH

  Detail
 • Verejná správa Slovenskej republiky - odborný online systém

  Odborný online systém Verejná správa SR - sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky.
  Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému www.vssr.sk.

  204,00 € s DPH 170,00 € bez DPH

  Detail
 • Ročné PROFIvzdelávanie

  Potrebujete sa školiť vy alebo vaši zamestnanci viackrát do roka? S ročným predplatným na Profivzdelavanie.sk získate za bezkonkurenčnú cenu prístup k viac ako 150 webinárom z oblasti daní, účtovníctva, miezd, personalistiky, verejnej správy a ostatnej legislatívy. Ak vám nevyhovuje termín webinára, jednoducho si ho pozriete zo záznamu.

  468,00 € s DPH 390,00 € bez DPH

  Detail

Akcie

Viac
 • Príspevok zamestnávateľa na rekreačné poukazy zamestnancom

  Od 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá priniesla zamestnávateľom novú povinnosť. Zamestnávatelia, budú za určených podmienok a vo výške 55 % z vynaložených nákladov (max. 275 eur) poskytovať príspevok na rekreáciu zamestnancom (a môžu sa rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytnú prostredníctvom rekreačného poukazu). Príspevok na rekreáciu zamestnancom bude daňovo zvýhodnený.

  11,20 € 7,25 € s DPH 9,33 € 6,04 € bez DPH

  Detail
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní sociálnych služieb

  Mestské zastupiteľstvo v zmysle ustanovení § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytovaní sociálnych služieb (ďalej len „nariadenie“).

  12,96 € 10,32 € s DPH 10,80 € 8,60 € bez DPH

  Detail
 • Objavte svoj talent. Určite ich máte viac. 1 + 1 +1 = 111

  Ak ste v živote niekedy počuli vetu „Ty nemáš na nič talent.“, verte, že to nie je pravda. Kľúčom k úspechu je v sebe tieto talenty objaviť a ďalej ich rozvíjať a používať. Ako zistíte, ktoré to sú? To už si môžete prečítať v danej knihe.

  15,00 € 12,00 € s DPH 13,64 € 10,91 € bez DPH

  Detail